Menu

< Home

Over SNKH - Stichting Nicaragua Komitee Haarlem

Algemene informatie

Het secretariaat van Stichting Nicaragua Komitee Haarlem (SNKH) is gevestigd in De Pletterij, Lange Herenvest 122, 2011 BX te Haarlem
Om contact met het Nicaragua Komitee Haarlem op te nemen kan een bericht gestuurd worden naar het secretariaat.
Giften en andere financiële bijdragen zijn van harte welkom en kunnen worden overgemaakt naar NL 26 TRIO 0212473026
Stichting Nicaragua Komitee Haarlem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nummer 34158721
Het RSIN nummer van Stichting Nicaragua Komitee Haarlem is  810112139

Jaarverslag 2022 - pdf

Overzicht 2020 - pdf

Het jaarverslag van 2017-2018  en het beleidsplan voor de komende jaren: pdf

Bestuur
Stichting Nicaragua Komitee Haarlem heeft een bestuur van vrijwilligers. Het bestuur wordt ondersteund door een groep vrijwilligers die deel uitmaken van het komitee. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

De samenstelling van het bestuur is:
• Dhr. A. Duivestein (voorzitter)
• Dhr. K. van Dooren (secretaris}
• Dhr. G. Franse (penningmeester)

Leden van het Komitee
Naast een groep van ruim 50 komitee-vrienden wordt het bestuur van de Stichting Nicaragua Komitee Haarlem ondersteund door een kerngroep met de volgende vrijwilligers:
• Dik Bol
• Floor Borsboom
• Adri Kemps
• Frances Morris
• Mayra Ordonez
• Julienne Weegels

Het beloningsbeleid
Leden van het bestuur van de stichting Nicaragua Komitee Haarlem ontvangen geen vergoeding. Eventuele onkosten voor reizen of anderszins kunnen gedeclareerd worden tegen overlegging van bewijsstukken van de feitelijke onkosten gemaakt voor uitvoering van werkzaamheden voor het komitee.

Doelstelling en Missie
Stichting Nicaragua Komitee Haarlem stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Regio Rivas in Nicaragua d.m.v. het opzetten en (doen) uitvoeren van verschillende projecten gericht op de hulp van de armsten in deze regio en probeert de Haarlemse bevolking hierbij te betrekken door het verrichten van activiteiten als het afvaardigen van bouwploegen, het houden van publieksacties, tentoonstellingen, collec-ten en mailings.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Nicaragua Komitee Haarlem geeft voorlichting over Nicaragua, voert acties ter ondersteuning van Nicaraguanen en maatschappelijke organisaties in met name de regio Rivas. Daarbij werft zij fondsen en subsidies voor (financiële) steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, bouwbrigades en stimulerende initiatieven zoals de training van Nicaraguanen en voorlichting daarover in Nederland.

Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.

Het Nicaragua Komitee Haarlem heeft sinds de oprichting in 2001 diverse projecten in Nicaragua gesteund en over mondiaal burgerschap en ontwikkelingssamenwerking onderwijs- en voorlichting verzorgd. Tientallen Haarlemmers namen deel aan bouwbrigades in de regio Rivas. Tevens ondersteunden honderden Haarlemmers met donaties de projecten zoals de bouw van gemeenschaps- en vrouwenhuizen, trainingen voor vrouwen emancipatie en ecologisch toerisme.

Financieel beleid
Het investeringsbeleid van de Stichting Nicaragua Komitee Haarlem is er in principe op gericht de ontvangen fondsen zo snel mogelijk te besteden. Voor de projecten waarvoor deze bestemd zijn en een  bedrag van minder dan 10.000 euro aan te houden om eventuele tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen ter financiering van de lopende basisactiviteiten. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen budget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is de stichting bereid om (tijdelijk) in te teren op haar beperkte vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen. De Stichting Nicaragua Komitee Haarlem maakt gebruik van de maatschappelijk georiënteerde Nederlandse banken Triodos en ASN. Er wordt geen gebruik gemaakt van beleggingsproducten.

Jaarverslag en eenvoudige jaarrekening
Het recente jaarverslag en het financiële verslag van de stichting Nicaragua Komitee Haarlem is opgenomen in het jaarverslag 2017-18 : pdf

UP

Deze website gebruikt cookies:  Privacy & Cookies Pagina  OK